Infolinia 501 516 963
 
REGULAMIN

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://www.qmart.pl/

§1

Określenie Sprzedawcy

1. Właścicielem Sklepu www.Qmart.pl jest:

QMART POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z siedzibą przy Śmigno 81d, 33-140 Lisia Góra

NIP: PL9930685184

REGON: 520658234

Numer KRS: 0000938367

Telefon: + 48 733 264 602

E-mail: kontakt@qmart.pl

§2

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy QMART.PL prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Klientem  może by:

 • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,

 • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,

 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,

 • osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%).

5. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary z wyraźnie oznaczonymi wadami oraz śladami użytkowania. Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

6. Sklep jest wprowadzającym do obrotu sprzęt elektryczny lub elektroniczny w rozumieniu ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. Poz. 1688).

7. W przypadku zakupu sprzętów elektrycznych oraz elektronicznych Sklep może przyjąć stary, zużyty sprzęt w takiej samej ilości.

 

§3

Zamówienia i czas realizacji

 1. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.
 2. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta).
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów. Składając zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.
 4. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.
 5. Po złożeniu zamówienia, następuje jego weryfikacja. Następnie Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz kolejnych jego etapach. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 2 i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.
 6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 7. UWAGA:  Niektóre dodatki (akcesoria, gratisy, osprzęt) do narzędzi są wyszczególniane na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). Celem poznania więcej szczegółów prosimy o kontakt. Proszę o sprawdzanie przesyłek po ich otrzymaniu maksymalnie w ciągu 24h od daty otrzymania oraz w razie nieprawidłowości / uszkodzeń, proszę o niezwłoczne sporządzenie protokołu szkody wraz z przedstawicielem danego przewoźnika - zgłąszając uprzednio ten fakt na infolinii danego przewoźnika. 
 8. Proszę, aby Kupujący którzy chcą otrzymać FAKTURĘ VAT bezzwłocznie sprawdzali i upewniali się podczas zakupów / wypełniania formularza dostawy - czy dodali dane do faktury VAT i są one widoczne w wiadomości email potwierdzającej zakup. Jeżeli dane te nie będą widoczne, proszę o bezzwłoczną informację jako odpowiedź na danego maila z danymi do FAKTURY VAT. Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku nie będzie możliwości wystawienia faktury do paragonu jeżeli na paragonie nie będzie podanego nr NIP. Kupujący, którzy zapomną / nie zauważą braku danych do Faktury VAT w formularzu po zakupie (lub w innych przypadkach) i tym samym otrzymają od nas paragon.   

§4

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności:

 • płatność przy odbiorze (pobranie) - usługa realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost

 • płatność gotówka - odbiór w sklepie
 • płatność online(przedpłata)

 • Płatność Credit Agricole Raty
 • Płatność Santander Raty
 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

 
 

§5

Wysyłka towaru

Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich lub udostępnia do odbioru osobistego w siedzibie Sklepu.

§6

Reklamacje z tytułu rękojmi

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.

5. Klient w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):

 • wymiany towaru na nowy;

 • naprawy towaru;

 • obniżenia ceny;

 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

 • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

 • charakter wady – istotna czy nieistotna;

 • to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Sklep może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

7. Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np.;

 

Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).

8. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Sklep należy przesyłać na adresy podane w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

§7

Zwroty i Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.

 • oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),

 • drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,

 • listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia

5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.

7. W przypadku, gdy Klient wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:

 • Przy zakupach nie konsumenckich (na Fakturę) nie przyjmujemy zwrotów;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 • 9. Na podstawie art. 31 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 • 10. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Klientowi nie będącemu konsumentem.
 • 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§8

Zwrot zużytego sprzętu

Informacja o możliwości zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Qmart Poland Sp. z o.o., działając jako Dystrybutor, stosownie do treści art. 37 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1893, dalej jako: „Ustawa”) informuje Klientów, że w naszym sklepie istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania posiadanego przez Państwa zużytego sprzętu. Możliwość zwrotu sprzętu przez Klienta do Sklepu Qmart następuje na zasadach opisanych poniżej:

 1. W przypadku realizacji zwrotu zużytego sprzętuj zwracamy uwagę, że sprzęt kupowany i zwracany powinien być tego samego rodzaju i o tych samych funkcjach co sprzęt kupowany.
 2. W przypadku zakupu akumulatorów istnieje możliwości oddania starego, zużytego akumulatora.
 3. Dystrybutor może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.
 4. Lista punktów zbierania zużytego sprzętu: https://elektrosmieciwsieci.pl/mapa/. Lista punktów zbierających zużyty sprzęt jest również wskazana na stronie internetowej danej gminy.arza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

§9

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sklep świadczy drogą elektroniczną poniższe usługi:  

  • kontakt poprzez formularz;

  • cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter;

  • prowadzenie Konta Klienta;

  • publikacja opinii o towarach.

 •  
 1. Usługi określone w pkt.1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  

 •  
 1. Usługa:

  • kontakt poprzez formularz - polega na wysyłce przez Klienta wiadomości za pośrednictwem formularzy interaktywnych zawartych na stronach internetowych Sklepu. Zawarcie umowy następuje w momencie skorzystania przez Klienta z formularza kontaktowego;

  • cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter - polega na cyklicznej wysyłce wiadomości przez Sklep o charakterze handlowym oraz marketingowym na adres e-mail podany podczas zawarcia umowy. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez wpisanie w odpowiednich formularzach adresu e-mail, oraz aktywacji subskrypcji poprzez kliknięcie w odnośnik jaki Sklep wysyła na podany adres e-mail. Zawarcie umowy jest także możliwe poprzez wyrażenie zgody podczas rejestracji lub składania zamówienia;

  • prowadzenie Konta Klienta - polega na udostępnieniu indywidualnego panelu z możliwością podglądu historii zamówień, edycji danych. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu;

  • publikacja opinii o towarach - polega na publikacji przy określonych towarach indywidualnych wypowiedzi Klientów.

 1. Rezygnacja z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwa jest w każdej chwili bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.

  • usługa kontakt poprzez formularz - poprzez zakończenie korzystania z formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu;

  • cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter - poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w paragrafie 1. Wiadomość powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację subskrybenta usługi;

  • prowadzenie Konta Klienta - poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w paragrafie 1. Wiadomość powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację subskrybenta usługi;

  • publikacja opinii o towarach - polega na zaprzestaniu publikacji wypowiedzi. 

 •  
 1. Sklep w przypadku wykrycia działania na szkodę Sklepu, łamania przepisów prawa, łamania postanowień Regulaminu może w każdej chwili ograniczy

 2. , zablokować

 3. , lub usunąć Klientowi dostęp do usług określonych w pkt 1. Sklep informuje Klienta o zablokowaniu bądź ograniczeniu dostępu do usług za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu.

 •  
 1. Usługi świadczone są bezterminowo, jednak Sklep może dostęp do nich ogranicza

 2. , blokować lub modyfikować informując o tym Klienta w sposób określony w paragrafie 11 pkt 4.  

 3. Zarówno Klient, jak i Sklep mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług określonych w pkt 1 w dowolnym czasie, wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem woli.

 •  
 • §10
 • Ochrona prywatności
 • 1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób określony w Polityce Prywatności (załącznik 3).
 • §11
 • Środki techniczne
 • 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
 • a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 • b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 • c) włączona obsługa JavaScript;
 • d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).
 • §12
 • Wejście w życie i zmiany Regulaminu
 • 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 • 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 • 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 • 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.
 • 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
 • 6. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
 • 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.
 • Załącznik nr 1
 • FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 • (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 • QMART POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • Śmigno 81d,
 • 33-140 Lisia Góra
 • kontakt@qmart.pl
 • Ja ___________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:_____________________________________________________________
 • Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________
 • Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________
 • Adres Konsumenta:_______________________________________________________________


 • Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________
 • *tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej


 • Data: __________________________________________________


 • Załącznik nr 2
 • FORMULARZ REKLAMACYJNY
 • QMART POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • Śmigno 81d,
 • 33-140 Lisia Góra
  • kontakt@qmart.pl
 • Ja ___________________________ niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:
 1. _________________________________________________

 • Data wykrycia wady: _______________________________________
 • Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________
 • Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________
 • Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________
 • Adres Klient:_______________________________________________________________
 • Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy – (o ile wada jest istotna)*.
 • *niepotrzebne skreśli


 • Wartość obniżenia ceny według żądania Klienta______________________________________
 • Informacje dodatkowe:_________________________________________________


 • Podpis Klienta**:_____________________________________________________________
 • **tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej


 • Data: __________________________________________________
 • Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 •  
 •  
 •  
Waluty
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 000 000 000
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium